ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VÝZKUM

 

Výzkum je směřován k multi-oborovému propojení a aplikaci metod z oborů pomáhajících pochopit strukturu a funkci lesa ve vazbě na měnící se podmínky prostředí a potřeby společnosti. Snahou je využít maximálně nově vyvíjených přístrojů, vědeckých přístupů a metod například z rostlinné ekofyziologie či dálkového průzkumu země. Zaměřit výzkum a výstupy k využití dat dlouhodobých experimentů v modelové analýze a predikci budoucího chování lesních ekosystémů. S pomalu se rozvíjejícím přístrojovým vybavením, spoluprací se ŠLP a školkařským provozem (LESCUS Cetkovice) je plánováno se vědecky více věnovat například pěstování speciálního sadebního materiálu adaptovaného na různé stresové zátěže řadou faktorů a podílet se příp. i na certifikaci obalů. Za účelem stabilizace lesa, produkce sortimentů apod. jsou a budou zkoumány a rozvíjeny přírodě-blízké postupy hospodaření ve vazbě na globální změnu klimatu a ekonomiku lesního hospodářství. Rozvíjena je spolupráce s obecními majetky a většími vlastníky lesa.

uzpl05 uzpl06

Seznam přístrojového vybavení pro eko-fyziologická měření

Vybavení

Charakteristika

Využití

SunSCAN

Měří přímou a difúzní složku fotosynteticky aktivní radiace

Monitorování radiačního režimu  v koruně stromu/porostu, odvození LAI

HemiView, WinSCANOPY

Fotografie s předsádkou rybího oka, software pro vyhodnocení

Analýza zápoje porostu, podíl přímé a difúzní radiace, odvození LAI

Tlaková komora

Měření vodního potenciálu v mladých rostlinách, letorostech, listech

Stanovení obsahu vodu, identifikace stresu suchem

TRIME

Měření vlhkosti půdy a teploty povrchu půdy

Ambulantní mapování variability vlhkostních podmínek a teploty půdy

FlurPen

Měření fluorescence chlorofylu

Studium aktivity fotosyntézy, detekce stresu

SapFlow

Měření transpiračního toku

Studium vodní bilance, kvantifikace transpirace

 

Seznam přístrojového vybavení pro zkoumání produkce dřeva

Vybavení

Charakteristika

Využití ve VaV činnostech

Výškoměry, lesnické průměrky, dendrometry, přírůstové nebozezy

Měření výškového, tloušťkového přírůstu stromu/kmene

Kvantifikace přírůstu

Sušička, váhy

Sušení a vážení vzorků rostlin

Stanovení suché biomasy rostlin

 

uzpl07