CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

 

Organizačně je ústav rozdělen do dvou oddělení (se specifickou oborovou náplní), která mají každá svého vedoucího, a to: Oddělení zakládání lesů a Oddělení pěstění lesů.

Oddělení zakládání lesů

Zajišťuje pedagogickou i vědeckovýzkumnou činnost v oboru zakládání lesů a pokrývá problematiku umělé obnovy lesa od zajištění osiva a dalšího reprodukčního materiálu, až po založení a zajištění kultur, včetně problematiky výroby speciálního sadebního materiálu, genetiky a šlechtění lesních dřevin. Kromě řešení aktuálních problémů v oblasti semenářství, školkařství a zalesňování, spočívá těžiště vědeckovýzkumné činnosti ve studiu kořenového systému (rhizologii) lesních dřevin.

Oddělení zakládání lesů zabezpečuje výuku obligatorních předmětů Zakládání lesů a Šlechtění lesních dřevin a výuku volitelného předmětu Pěstování speciálního sadebního materiálu v zaměření všeobecné lesnictví, a to u denního i distančního studia lesního inženýrství.

Oddělení pěstění lesů

Zabezpečuje pedagogickou i vědeckovýzkumnou činnost v oboru pěstění lesů a pokrývá problematiku od základů lesnictví, pěstění lesů, polyfunkčního pěstění lesů a pěstění účelových lesů až po pěstění intenzivních lesních kultur či agrolesnictví. Ve výuce i výzkumu navazují oba obory (zakládání i pěstění lesů) na aktuální problémy lesnictví a životního prostředí. Praktická výuka studentů, vzdělávání odborné veřejnosti (exkurze, kurzy apod.) jsou realizovány především ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny (ŠLP). Na ŠLP se tak realizují tři výrazně odlišné „koncepty" spojené s rozdílnou strukturou porostu a způsobem obhospodařování ve vazbě na ekonomiku (les věkových tříd, les plně trvale tvořivý, nízký a střední les).

Oddělení pěstění lesů zajišťuje mezifakultní výuku předmětů Základy lesnictví a Lesnictví a funkce lesa, v rámci Lesnické a dřevařské fakulty pak Pěstění lesů, Polyfunkční pěstění lesů, Pěstění účelových lesů, Pěstění intenzivních lesních kultur, Agrolesnictví aj.

uzpl01 uzpl02

Konference Pěstování lesů

Ústav se pravidelně účastní konferencí u příležitosti mezinárodních setkání pěstitelů lesa střední Evropy, které se konají pravidelně od roku 1999.

Bližší informace, včetně sborníků ke stažení lze nalézt zde.

Předpokládaný rozvoj

Mezi dlouhodobý záměr ústavu patří jednoznačné směřování výzkumu a rozšíření výuky zejména v oblasti volitelných předmětů ve vazbě na praxi, včetně zájmu o rozšíření hlavních cvičení s možností návštěvy různých lesnických provozů a rozšíření nabídky předmětů vyučovaných v angličtině. Zájmem ve spolupráci se ŠLP, který se pomalu realizuje, je rekonstrukce a inovace školkařského provozu – za účelem praktického vyzkoušení různých školkařských strojů a technologií, laboratorního zařízení apod. studenty v terénu.

V r. 2015 bylo vytvořené společné pracoviště s LESCUS Cetkovice za účelem praktické výuky a výzkumu v oblasti školkařství. LESCUS Cetkovice se zabývá nejen školkařstvím, ale i výsadou a pěstebními pracemi do období zajištění porostu. Je to velmi moderní, rozšiřující se pracoviště s ohledem na technologii pěstování SAMA (sadebního materiálu), jeho skladování a manipulaci. Mezi záměry UZPL patří zařazení bakalářského popř. magisterského studijního programu „Pěstitel sadebního materiálu" (resp. školkař).

V rámci vybudování těsnější vazby mezi teoretickou a praktickou výukou i ve vazbě na výzkumné aktivity v rámci ŠLP je záměrem ústavu rekonstruovat výukové a výzkumné centrum Olomučany, s návazností na myslivost a další lesnické obory (lesnická technika a těžba, arboristika aj.).